REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

REGULAMIN XXIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

REGULAMIN

XXIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

BIELSKO-BIAŁA, 21-27.05.2022 r.

 

I. ORGANIZATOR FESTIWALU

1.      XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w Bielsku-Białej 
w dniach 21 - 27 maja 2022 roku.

2.      Organizatorem Festiwalu jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, mieszczący się przy ul. Adama Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej, Polska, tel. +48 33 815 09 14, [email protected].

3.      Dyrektorem Festiwalu jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalek Banialuka.

4.      Festiwal jest finansowany ze środków miasta Bielska-Białej, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz środków zewnętrznych pozyskiwanych od fundacji, partnerów i sponsorów.

 

II. CELE FESTIWALU

1.      Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej jest organizowany nieprzerwanie od 1966 roku. Podczas Festiwalu prezentowane są przedstawienia teatru lalek, teatru formy, teatru przedmiotu, teatru plastycznego oraz teatru tańca, wyróżniające się wysokimi walorami artystycznymi. Do udziału w Festiwalu zapraszane są spektakle w wykonaniu teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, a także szkół teatralnych z Polski i zagranicy, zarówno dla dzieci jak i widzów dorosłych. 

2.      Główne cele Festiwalu:

·         promocja i prezentacja dokonań szeroko rozumianego współczesnego teatru wizualnego (teatru lalek, formy, obiektu, plastycznego) z Polski i z zagranicy,  

·         prezentacja aktualnych trendów w dziedzinie sztuki lalkarskiej, 

·         prezentacja widowisk poruszających istotne problemy współczesnego świata, 

·         podtrzymanie tradycji i popularyzacja historii i dorobku teatru lalek poprzez prezentację przedstawień tradycyjnego teatru lalek z różnych stron świata,

·         stworzenie miejsca spotkań dla obserwatorów, krytyków teatralnych 
i komentatorów życia kulturalnego,

·         promocja i prezentacja młodych, debiutujących artystów.

3.      Podczas Festiwalu odbywają się liczne imprezy towarzyszące m.in.: wystawy, seminaria, warsztaty, pokazy filmów, działania parateatralne, koncerty, itp.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      W Festiwalu mogą uczestniczyć zawodowe teatry instytucjonalne i nieinstytucjonalne 
z kraju i z zagranicy oraz studenci wyższych szkół teatralnych.  

2.      Nabór na Festiwal odbywa się przez nadesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]

·         Teatry mogą zgłosić maksymalnie dwa przedstawienia. 

·         Zgłoszenie powinno zawierać:

a)      wypełniony Formularz zgłoszeniowy (oddzielnie dla każdego zgłaszanego spektaklu), 

b)      link do nagrania całości zgłaszanego spektaklu, 

c)      informacje o spektaklu (materiały promocyjne, opis, recenzje itp.) i teatrze, 

d)      minimum 5 fotografii w jakości do druku, 

e)      szczegółowy rider techniczny, 

f)       listę hotelową.

·         Dla zespołów zagranicznych – nabór zakończony 15 listopada 2021 roku.
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia zgłoszenia nadesłanego po upływie w/w terminu.

·         Dla zespołów polskich – w związku z informacją o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia Programów Ministra, Organizator Festiwalu rezygnuje z prowadzenia oficjalnego naboru do XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej. Organizator będzie kontaktował się z wybranymi teatrami. 

·         Organizator przesyła do wybranych zespołów Formularz zgłoszeniowy z określoną datą zwrotu.

3.      Kwalifikacji do udziału w Festiwalu dokonuje Organizator na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu będzie podejmowana na bieżąco, po ogłoszeniu przyznanych dotacji w Programie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

4.      Od decyzji nie przysługuje możliwość odwołania się. 

5.      W procesie wyboru preferowane będą przedstawienia, których premiery miały miejsce:

·         dla spektakli z zagranicy – nie wcześniej niż we wrześniu 2019 roku,

·         dla polskich prezentacji – nie wcześniej niż w maju 2020 roku.

6.      Warunki uczestnictwa oraz wybór uczestników w ramach pozakonkursowego nurtu Festiwalu ustalane są w odrębnych umowach.

7.      Warunki uczestnictwa w Festiwalu (również finansowe) są ustalane indywidualnie, bezpośrednio z zespołami zakwalifikowanymi do udziału.

8.      Szczegółowe zasady uczestnictwa w Festiwalu określa umowa.

9.      Przyjęcie zaproszenia do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na:

·         bezpłatne udostępnienie i wykorzystanie nadesłanych materiałów (zdjęć, nagrań wideo) w celach promocyjnych,

·         bezpłatne wykonanie zdjęć oraz rejestrację fragmentów spektaklu przez organizatora lub osoby przez niego upoważnione w celach dokumentacyjnych i promujących Festiwal,

·         bezpłatną rejestrację i emisję przez stacje telewizyjne oraz telewizje internetowe – 
w celach reklamowych – fragmentów widowiska (do 3 minut).

10.  Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

11.  Otrzymanie każdego Formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone uczestnikowi 
e-mailem zwrotnym.

12.  Przystąpienie do Festiwalu jest równoznaczne z:

·         wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych - uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i realizacji Festiwalu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w działaniach promujących Festiwal,

·         potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych oraz przekazaniem tej klauzuli osobom, których dane są zawarte w Formularzu zgłoszeniowym.

13.  Wyrażenie zgód w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne i świadome, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

 

IV. JURY I NAGRODY

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbywa się w dwóch nurtach: konkursowym 
i pozakonkursowym. Decyzję o udziale uczestnika w konkursie podejmuje Organizator. 

W nurcie konkursowym Festiwalu działają dwa zespoły jurorskie, powołane przez Dyrektora Festiwalu, przyznające nagrody finansowe:

1.      JURY PROFESJONALNE złożone z pięciu członków - twórców i krytyków teatralnych przyznaje następujące nagrody: 

·         Nagroda Główna Festiwalu – Grand Prix (statuetka autorstwa rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa i 10 000,00 PLN) dla najlepszego przedstawienia prezentowanego na Festiwalu.

·         Nagroda Specjalna (5 000,00 PLN) za szczególne wartości i zjawiska np. nowatorską formę teatralną, wybitną kreację aktorską, mistrzostwo animacji, scenografię, reżyserię itp. 

·         Nagroda za najlepszy spektakl dla dzieci (5 000,00 PLN).

2.      JURY MŁODYCH KRYTYKÓW złożone z trzech studentów teatrologii uczelni
polskich przyznaje nagrodę:

·         Nagroda Młodych Krytyków (5 000,00 PLN) za przedstawienie lub dla twórców za specjalne wartości widowiska.

3.      Ponadto przyznane zostaną następujące nagrody:

·         Nagroda Dyrektora Festiwalu (3 000,00 PLN)

oraz w nurcie pozakonkursowym:

·         Dyplom Honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA,

·         Nagroda Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia.

Ogólna suma wszystkich nagród wynosi 28 000,00 PLN. W przypadku pozyskania dodatkowych środków, Dyrektor Festiwalu dopuszcza możliwość przyznania przez Jury Profesjonalne kolejnych nagród specjalnych.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia w ostatnim dniu Festiwalu.

Zespoły jurorskie oceniają wszystkie przestawienia poza wydarzeniami dodatkowymi, pokazami studentów szkół teatralnych i Teatru Grodzkiego oraz przedstawieniami gospodarza Festiwalu – Teatru Lalek Banialuka.

Przewodniczący zespołów oceniających dostarczą Organizatorowi werdykty komisji ostatniego dnia Festiwalu, najpóźniej do godz. 16.00. Dyplomy dla teatrów i twórców są podpisywane przez wszystkich członków zespołów oceniających.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem Danych Osobowych jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana 
w Bielsku-Białej reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, 
z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 20, e-mail: [email protected], tel. +48 33 815 09 14.

2.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected].

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji XXIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, na podstawie wyrażonej zgody oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

5.      Dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostępniających platformy mediów społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się na stronach internetowych dostawców usług.

6.      W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, - przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.

7.      Podanie danych osobowych w Formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w Festiwalu. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.      W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany terminu oraz odwołania Festiwalu bez podawania przyczyn.

2.      Uczestnicy Festiwalu oraz strony zainteresowane otrzymają informację wraz ze zmienionym Regulaminem na adres kontaktowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. 

3.      Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Festiwalu. 

4.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2022 r.

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU XXIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

ANEKS NR 1/2022
Z DNIA 11 KWIETNIA 2022
DO REGULAMINU XXIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ
BIELSKO-BIAŁA, 21-27.05.2022 r.


§ 1
Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu XXIX
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.
I. Dotychczasowa treść pkt I. ppkt 1. otrzymuje brzmienie:
1. XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbędzie się w Bielsku-Białej
w dniach 21 - 25 maja 2022 roku.
II. Skreśleniu ulega zapis pkt IV, ppkt 1:
• Nagroda za najlepszy spektakl dla dzieci (5 000,00 PLN).
III. Skreśleniu ulega zapis pkt IV, ppkt 3:
• Nagroda Dyrektora Festiwalu (3 000,00 PLN)
IV. Dotychczasowy zapis pkt IV otrzymuje brzmienie „Ogólna suma wszystkich nagród
wynosi 20 000,00 PLN.”


§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu XXIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej
pozostają bez zmian.


§ 3
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022.